Princess Nokia-1

Princess Nokia-1

Princess Nokia. Photo by Shuvam DasGupta.