Doll Skin. Photo by Shuvam DasGupta.DSC_8764

Doll Skin. Photo by Shuvam DasGupta.DSC_8764

Doll Skin. Photo by Shuvam DasGupta.