Dethklok. Photo by David Lucas.

Dethklok. Photo by David Lucas.

Dethklok. Photo by David Lucas.