Dango. Photo by David Lucas. 850_6823

Dango. Photo by David Lucas. 850_6823

Dango. Photo by David Lucas.