VTF_7248

VTF_7248

Bruce Sudano. Photo by Chyrisse.