Doll Skin. Photo by Shuvam DasGupta.DSC_8874

Doll Skin. Photo by Shuvam DasGupta.DSC_8874

Doll Skin. Photo by Shuvam DasGupta.