Doll Skin. Photo by Shuvam DasGupta.DSC_8736

Doll Skin. Photo by Shuvam DasGupta.DSC_8736

Doll Skin. Photo by Shuvam DasGupta.