Laura Elliot. Photo by Shuvam DasGupta.DSC07445

Laura Elliot. Photo by Shuvam DasGupta.DSC07445

Laura Elliot. Photo by Shuvam DasGupta.