Laura Elliot. Photo by Shuvam DasGupta.DSC07435

Laura Elliot. Photo by Shuvam DasGupta.DSC07435

Laura Elliot. Photo by Shuvam DasGupta.