Doll Skin. Photo by Shuvam DasGupta.

Doll Skin. Photo by Shuvam DasGupta.

Doll Skin. Photo by Shuvam DasGupta.