Butcher Babies-1

Butcher Babies-1

Butcher Babies. Photo by Shuvam DasGupta.