SDG_1863

SDG_1863

Midnight. Photo by Shuvam DasGupta.