Laura Elliot. Photo by Shuvam DasGupta.DSC07456

Laura Elliot. Photo by Shuvam DasGupta.DSC07456

Laura Elliot. Photo by Shuvam DasGupta.