Doll Skin. Photo by Shuvam DasGupta.DSC_8831

Doll Skin. Photo by Shuvam DasGupta.DSC_8831

Doll Skin. Photo by Shuvam DasGupta.